6. Sınıf Kazanımlar

6. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI

Doğal Sayılarla İşlemler

 • Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.
 • İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.
 • Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.
 • Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.

Çarpanlar ve Katlar

 • Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.
 • 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır.
 • Asal sayıları özellikleriyle belirler.
 • Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.
 • İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer.

Kümeler

 • Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.
 • Küme, eleman, birleşim, kesişim kavramları.

Tam Sayılar

 • Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.
 • Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.
 • Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.

Kesirlerle İşlemler

 • Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.
 • Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
 • Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.
 • İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.
 • Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.
 • İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır.
 • Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.
 • Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

Ondalık Gösterim

 • Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir.
 • Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler.
 • Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar.
 • Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar.
 • Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar.
 • Ondalık gösterimleri verilen sayılarla; 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme işlemlerini
  yapar.
 • Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.
 • Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

Oran

 • Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.
 • Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını
  belirler, problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur.
 • Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler.

Cebirsel İfadeler

 • Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir
  durum yazar.
 • Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.
 • Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar..

Açılar

 • Açıyı başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekil olarak tanır ve sembolle gösterir.
 • Bir açıya eş bir açı çizer.
 • Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer.

Alan Ölçme

 • Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
 • Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
 • Alan ölçme birimlerini tanır, m²–km², m²–cm²–mm² birimlerini birbirine dönüştürür.
 • Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart alan ölçme birimleriyle ilişkilendirir.
 • Alan ile ilgili problemleri çözer.

Çember

 • Çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını tanır.
 • Bir çemberin uzunluğunun çapına oranının sabit bir değer olduğunu ölçme yaparak belirler.
 • Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.

Geometrik Cisimler

 • Dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilen birimküp sayısının o cismin
  hacmi olduğunu anlar, verilen cismin hacmini birimküpleri sayarak hesaplar.
 • Verilen bir hacim ölçüsüne sahip farklı dikdörtgenler prizmalarını birimküplerle oluşturur, hacmin taban
  alanı ile yüksekliğin çarpımı olduğunu gerekçesiyle açıklar.
 • Standart hacim ölçme birimlerini tanır ve cm³, dm³, m³ birimleri arasında dönüşüm yapar.
 • Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
 • Dikdörtgenler prizmasının hacmini tahmin eder.

Sıvı Ölçme

 • Sıvı ölçme birimlerini tanır ve birbirine dönüştürür.
 • Sıvı ölçme birimlerini hacim ölçme birimleri ile ilişkilendirir.
 • Sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemler çözer.

Veri Toplama ve Değerlendirme

 • İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur ve uygun verileri elde eder.
 • Veri Analizi
 • Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar.