5. Sınıf Kazanımlar

5. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI

Doğal Sayılar

 • En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
 • En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.
 • Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.

Doğal Sayılarla İşlemler

 • En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar.
 • İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde uygun stratejiyi seçerek kullanır.
 • Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.
 • En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.
 • En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler.
 • Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.
 • Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi seçerek kullanır.
 • Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar.
 • Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen öğeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.
 • Dört işlem içeren problemleri çözer.
 • Bir doğal sayının karesi ve küpünü üslü olarak gösterir; değerini bulur.
 • En çok iki işlem içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur.

Zaman Ölçü Birimleri ve Problem Çözme

 • Zaman ölçü birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.

Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama,
Düzenleme ve Gösterme

 • Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.
 • Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar veya ilgili verileri seçer; veriyi uygunluğuna göre sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir.
 • Ağaç şeması yaparak verileri düzenler.

Veri Analizi ve Yorumlama

 • Sıklık tablosu, sütun grafiği veya ağaç şeması ile gösterilmiş veriyi özetler ve yorumlar.

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

 • Doğru, doğru parçası ve ışını açıklar ve sembolle gösterir.
 • Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder.
 • Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları çizer.
 • Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder; çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.
 • Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde 90°’lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.

Üçgen ve Dörtgenler

 • Kareli, noktalı ya da izometrik kâğıtlardan uygun olanlarını kullanarak açılarına göre ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur; oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır.

Kesirler

 • Birim kesirleri sıralar.
 • Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir.
 • Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.
 • Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır.
 • Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.
 • Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan kesirleri sıralar.
 • Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.
 • Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.
 • Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.

Ondalık Gösterim

 • Ondalık gösterimlerin kesirlerin farklı bir ifadesi olduğunu fark eder ve paydası
  10, 100 ve 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.
 • Ondalık gösterimde virgülün işlevini, virgülden önceki ve sonraki rakamların konumlarının basamak değeriyle ilişkisini anlar; ondalık gösterimdeki basamak adlarını belirtir.
 • Ondalık gösterimleri verilen sayıları sıralar.
 • Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir.
 • Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar.

Yüzdeler

 • Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir.
 • Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir; bu gösterimleri birbirine dönüştürür.
 • Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimle belirtilen çoklukları karşılaştırır.
 • Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur.

Uzunluk Ölçüleri

 • Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.
 • Çokgenlerin çevre uzunluklarını hesaplar; verilen bir çevre uzunluğuna sahip farklı şekiller oluşturur.

Üçgen ve Dörtgenler

 • Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel özelliklerini anlar.
 • Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu kareli veya noktalı kâğıt üzerinde çizer; oluşturulanların hangi şekil olduğunu belirler.
 • Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur.

Alan Ölçme

 • Dikdörtgenin alanını hesaplar; santimetrekare ve metrekareyi kullanır.
 • Belirlenen bir alanı santimetrekare ve metrekare birimleriyle tahmin eder.
 • Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur.
 • Dikdörtgenin alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.

Geometrik Cisimler

 • Dikdörtgenler prizmasını tanır ve temel özelliklerini belirler.
 • Dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını çizer ve verilen farklı açınımların dikdörtgenler prizmasına ait olup olmadığına karar verir.
 • Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplar.